Koolielu

Nõustamine


Psühholoogiline nõustamine
Psühholoogiline nõustamine pakub tuge nii lapsele, lapsevanemale kui ka koolis töötavale pedagoogile, toetamaks õpilase edasijõudmist koolis ja toimetulekuvõimet edasises elus. Eesmärgiks on toetada lapsi, kellel on õpi- või käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikema-aegne õppetööst eemalviibimine, mis toob kaasa vajaduse last psühholoogiliselt abistada.
Psühholoog nõustab õpilasi nii isikliku elu, suhteprobleemide kui õppetööga seotud pingete korral. Koostöös teiste tugispetsialistidega pakub psühholoog omapoolset tuge abivajajatele.
Nõustamise vormideks on individuaalne nõustamine ja grupinõustamine. Individuaalnõustamisel tegeleb psühholoog ühe lapsega. Vajadusel ning poolte kokkuleppel võib nõustamisel osaleda kolmas osapool.
Psühholoog - Kristi Anniki Mettus
 
Sotsiaalne nõustamine
Sotsiaalpedagoog pakub nõustamist sotsiaalsete probleemide korral nii õpilasele kui lapsevanemale.
Osaleb koostöös teiste spetsialistidega (klassijuhataja, aineõpetaja, psühholoog, kooliõde, õppealajuhataja) õpilase paremaks toimetulekuks vajaliku tegevusplaani koostamisel ja toimimise tagamisel.
Kutsub vajadusel kokku lapse tugivõrgustiku.
Sotsiaalpedagoog Margit Miller
 
HEV koordinaator Ave-Maria Rapper
Psühholoogiline nõustamine
Psühholoogiline nõustamine pakub tuge nii lapsele, lapsevanemale kui ka koolis töötavale pedagoogile, toetamaks õpilase edasijõudmist koolis ja toimetulekuvõimet edasises elus. Eesmärgiks on toetada lapsi, kellel on õpi- või käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikema-aegne õppetööst eemalviibimine, mis toob kaasa vajaduse last psühholoogiliselt abistada.
Psühholoog nõustab õpilasi nii isikliku elu, suhteprobleemide kui õppetööga seotud pingete korral. Koostöös teiste tugispetsialistidega pakub psühholoog omapoolset tuge abivajajatele.

Nõustamise vormideks on individuaalne nõustamine ja grupinõustamine. Individuaalnõustamisel tegeleb psühholoog ühe lapsega. Vajadusel ning poolte kokkuleppel võib nõustamisel osaleda kolmas osapool.
Psühholoog - Kristi Anniki Mettus
 
Sotsiaalne nõustamine
Sotsiaalpedagoog pakub nõustamist sotsiaalsete probleemide korral nii õpilasele kui lapsevanemale.
Osaleb koostöös teiste spetsialistidega (klassijuhataja, aineõpetaja, psühholoog, kooliõde, õppealajuhataja) õpilase paremaks toimetulekuks vajaliku tegevusplaani koostamisel ja toimimise tagamisel.
Kutsub vajadusel kokku lapse tugivõrgustiku.
Sotsiaalpedagoog Margit Miller
 
HEV koordinaator Ave-Maria Rapper