Türil on kooliharidust antud  üle 300 aasta.

 


 
Koolis õpib 500 õpilast. Koolis töötab 57 õpetajat,  kõik on pedagoogilise haridusega. Erivajadusega laste õpetamiseks töötab logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetajad ja õpilasi nõustab psühholoog ja sotsiaalpedagoog.
 
Türi Põhikool on liitunud programmiga "Tervist edendava kooli" (TEK) ja Ettevõtlik Kool ning on HARNO koolituskeskus.
 
Esimeses kooliastmes kasutatakse  Hea Alguse metoodika põhimõtteid, suurt tähelepanu pööratakse avastus- ja aktiivõppele. Koolil on head suhted ajakirja „Hea Laps“ ja „Täheke“ toimetajatega. Osaleme ajakirjade poolt korraldatavatel konkurssidel.  Lisaks riiklikule õppekavale õpitakse informaatikat, robootikat, ettevõtlikkusõpet, rütmikat, tantsu,  loovust  jt. Tähtsustatud on võõrkeeleõpe.

Loodud on erinevad õppevormid õpilaste individuaalseid eripärasid arvestades (üks-ühele õpe, väikeklassid, lihtsustatud õppe klassid, IÕK-d õpitulemuste parandamiseks). Kõik üldist, tõhustatud ja erituge vajavad õpilased on koolis toetatud. Õpilasi toetavad HEV koordinaator, sotsiaalpedagoogid, logopeed, psühholoog, abiõpetaja ja õpiabiõpetajad. Koolis arvestatakse õpilaste erinevate võimetega. 

Andekate õpilaste arengu toetamine toimub ainealase tegevuse (tasemerühmad matemaatikas, olümpiaadid, võistlused, konkursid, loovtööd jne) ja huvitegevuse kaudu. Võimekamate õpilaste arengu toetamiseks suuname neid Tartu Ülikooli teaduskooli. Koolil on välja töötatud koolisisene projekt „Andekas koolis“. Türi Põhikoolis tegutseb TORE liikumine (tugiõpilasliikumine), mis on toeks ja abiks koolis sõbralikuma õhkkonna kujundamisel. Ettevõtlikkusõppe raames teevad õpilased minifirmasid, osalevad erinevatel laatadel. Eelmisel õppeaastal liitus kool programmiga VeniVidiVici, mille kaudu on toimunud mitmed õpilasvahetused. Kool osaleb kahes Erasmus+ rahvusvahelises projektis ja eTwinning projektis.

Koolis on heal järjel huvialane tegevus. Töötab hulgaliselt aine- ja huviringe. Õpilasomavalitsus osaleb kooli igapäevaelu korraldamises. Toimub loengute sari „Kuulsus koolis“, erinevad projektipäevad, klassidevahelised mälumängud, võistlused, ainenädalad ja -päevad. Oma tegevusi jäädvustatakse ajaveebis.
 
Türi Põhikool on kool, kus õppe-kasvatuseesmärgid tulenevad lapse arenguvajadustest, kooli eripärast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi ja võimalusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse.

Meie põhiväärtused

Tahame õppida ja areneda
Ühendame rõõmud ja jagame mured
Rõhutame algatust, loovust ja oma tee otsinguid
Ise loome turvalise ja sõbraliku keskkonna

Pühendume eesmärkide saavutamisele
Õhutame õhinaga õppima
Hindame otsustusvõimet ja vastutustunnet
Imetleme isikupärasust ja omanäolisust
Kaasajastame ja kujundame oma ümbrust
Oleme loodussõbralikud ja ettevõtlikud
Oleme hoolivad koostööpartnerid
Loome traditsioone ja hoiame järjepidevust

Kooli igapäevaeluga saab kursis olla kooli meediakanalite kaudu:
Kodulehekülg – https://www.tyripk.ee/
Kooli Facebooki lehekülg- https://www.facebook.com/tyripk/

Digituur meie koolis https://youtu.be/VNYdM4kWg5c